Avizul de gospodărire a apelor

Avizul de gospodărire a apelor este un act tehnico - juridic necesar persoanelor fizice sau agenților economici pentru promovarea anumitor investiții noi ori pentru modificarea sau extinderea obiectivelor existente.

Avizul de gospodărire a apelor este solicitat prin certificatul de urbanism sau în urma ședințelor Comisiilor de Analiză Tehnică din cadrul Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului.

Avizului de gospodărire a apelor se emite pe baza unor documentații tehnice elaborate de către societăți certificate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, precum SC ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Avizul de gospodărire a apelor este eliberat de Administrația Națională Apele Române, Administrațiile Bazinale de Apă și Sistemele de Gospodărire a Apelor, în funcție de complexitatea folosinței de apă și de competența de reglementare a fiecăreia dintre ele.

Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor lui și începerii execuției în decurs de 24 de luni de la data emiterii acestuia.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui aviz de gospodărire a apelor:

1. Elaborarea unei documentații tehnice cu o societate certificată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice: SC ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Timpul de elaborare a documentației tehice de către S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. se pliază pe nevoile clientului și variază de la 1 zi până la 5 zile.

2. Depunerea documentației tehnice la Administrația Națională Apele Române/Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor (funcție de competențe și complexitatea investiției).

Se depune documentația tehnică în 2 exemplare în format tipărit și 1 exemplar în format electronic.

SC ALMA WATER PORIECT S.R.L. elaborează pentru dumneavostră tot ce este necesar (solicitarea de aviz - 2 exemplare, documentația tehnică - 2 exemplare, CD cu documentația tehnică în format electronic)

3. Verificarea documentației tehnice și vizita în teren efectuată de către reprezentantul Apelor Române.

Cu ocazia deplasării în teren, se va întocmi un proces - verbal de constatre.

Daca este necesar, SC ALMA WATER PROIECT SRL vă poate reprezenta în relația cu autoritățile.

Achitarea avizului de gospodărire a apelor și eliberarea acestuia de către ANAR/ABA/SGA.

După semnarea avizului, veți primi o înștiințare de plată, pe baza căreia achitați .

Termenul legal de eliberare al avizului de gospodărire a apelor, conform prevederilor Ordinului MMGA 662/2006, este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentației sau a ultimei completări solicitate.

Odată cu avizul de gospodărire a apelor, se restituie titularului 1 exemplar din documentația depusă, vizată spre neschimbare.

Autorizația de gospodărire a apelor

Autorizația de gospodărire a apelor este actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea obiectivelor noi și a celor existente construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, ori cu impact asupra mediului sau care intră sub incidența OUG nr.152/2005 cu modificările și completările ulterioare.

Autorizația se obține după punerea în funcțiune sau în exploatare a lucrărilor ce au făcut obiectul avizului de gospodărire a apelor.

Orice agent economic care desfășoară activități ce presupun utilizarea apei, are obligația de a obține o Autorizație de Gospodărire a Apelor.

Autorizația este necesară funcționării în deplină legalitate a societății dumneavoastră și are o valabilitate de la 1 la 5 ani, în funcție de tipul activității desfășurate.

Dupa această perioadă, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea valabilității, se solicită reînoirea prin depunerea unei cereri și a documentației care a stat la baza obținerii autorizației inițiale, cu eventualele modificări apărute.

Autorizația de gospodărire a apelor este eliberată de Administrația Națională Apele Române, Administrațiile Bazinale de Apă și Sistemele de Gospodărire a Apelor, în funcție de complexitatea folosinței de apă și de competența de reglementare a fiecăreia dintre ele.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unei autorizații de gospodărire a apelor:

1. Elaborarea unei documentații tehnice cu o societate certificată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice: SC ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Termenul de elaborare a documentației tehice de către S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. se pliază pe nevoile clientului și variază de la 1 zi până la 5 zile.

În funcție de tipul folosinței, dar și de gradul ei de conformare cu prevederile legislației și actele de reglementare anterioare, pot fi necesare și:

- program de etapizare, după caz;

- planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, după caz;

2. Depunerea documentației tehnice la Administrația Națională Apele Române/Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor (funcție de competențe și complexitatea investiției).

Se depune documentația tehnică în 2 exemplare, în format tipărit și 1 exemplar în format electronic.

SC ALMA WATER PROIECT S.R.L. elaborează pentru dumneavostră tot ce este necesar (solicitarea de autorizație - 2 exemplare, documentația tehnică - 2 exemplare, CD cu documentația tehnică în format electronic)

3. Verificarea documentației tehnice și vizita în teren, efectuată de către reprezentantul Apelor Române.

Cu ocazia deplasării în teren, se va întocmi un proces - verbal de constatare.

Dacă este necesar, SC ALMA WATER PROIECT SRL vă poate reprezenta pe bază de procură în relația cu autoritățile.

4. Achitarea autorizației de gospodărire a apelor și eliberarea acesteia de către ANAR/ABA/SGA.

După semnarea actului de reglementare, veți primi o înștiințare de plată pe baza căreia achitați autorizația.

Termenul legal de eliberare al autorizației de gospodărire a apelor, conform prevederilor Ordinului MMGA 662/2006, este de cel mult 45 de zile calendaristice de la data primirii documentației și încă 15 zile pentru fiecare completare solicitată.

Odată cu autorizația de gospodărire a apelor se restituie titularului un exemplar din documentația depusă – vizată spre neschimbare - care face parte integrantă din autorizație.

Deținătorul unei autorizații de gospodărire a apelor va solicita reînnoirea acesteia cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta, este necesară completarea unei cereri, însoțită de copia de pe autorizația de gospodărire a apelor, de documentația tehnică de fundamentare a autorizației de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale modificări la aceasta și, după caz, de un raport privind modul de realizare a prevederilor programului de etapizare și actualizarea Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Externalizarea serviciilor de gospodărire a apelor

Acest serviciu acoperă toate obligatiile agentilor economici pe linie de gospodarire a apelor.

Pentru realizarea acestui serviciu, se va face inițial o analiză a amplasamentului și a actelor existente, urmată de un raport de conformare care să conțină rezultatele analizei și obligațiile agentului economic din punct de vedere al gospodăririi apelor.

În funcție de tipul obiectivului, activitatea desfășurată și obligațiile pe care unitatea le are pe linie de gospodărire a apelor, acest serviciu include următoarele:

 • elaborarea documentațiilor tehnice necesare reglementării și conformării;

 • depunerea documentațiilor tehnice la ABA/SGA, realizarea vizitei în teren împreună cu reprezentanții ABA, SGA și ridicarea actelor de reglemenatre;

 • elaborarea planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale (după caz);

 • elaborarea programului de etapizare (după caz);

 • reprezentarea societății la controalele anunțate pe linie de gospodărire a apelor;

 • reprezentarea în vederea întocmirii de către reprezentanții SGA a proceselor verbale de recepție a volumelor de apă și a proceselor verbale de penalități (după caz);

 • realizarea periodică a evaluării gradului de conformare (dacă intervin modificări ale proceselor tehnologice de restrângere sau mărire a activității, etc);

 • realizarea raportărilor către ABA/SGA (după caz);

 • analiza cantității și calității apelor uzate evacuate și soluții de îmbunătățire a managementului acestor ape, astfel încât nivelul penalităților să scadă.

Beneficiile externalizării serviciilor de gospodărire a apelor ale unei companii către S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. sunt următoarele:

 • sunt eliminate cheltuielile cu personalul propiu, cheltuielile cu salarii și taxe aferente, cheltuielile de școlarizare și instruire;

 • concentrarea pe activitatea de bază;

 • reducerea costurilor și controlul asupra bugetului.

Notificarea de gospodărire a apelor

Notificarea reprezintă actul de reglementare în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiție poate să execute sau să pună în funcțiune anumite categorii de lucrări și activități, de complexitate redusă, desfășurate pe ape sau în legătură cu apele.

Notificările se emit pe baza unor documentații tehnice elaborate de societăți certificate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, precum ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Notificările sunt eliberate de Administrațiile Bazinale de Apă și Sistemele de Gospodărire a Apelor, în funcție de complexitatea folosinței de apă și de competența de reglementare a fiecăreia dintre ele.

Dacă notificarea se solicită pentru începerea execuției investiției, răspunsul se va primi în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de notificare.

În cazul în care notificarea se solicită pentru punere în funcțiune, răspunsul se va primi în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unei notificări de gospodărire a apelor:

1. Elaborarea unei documentații tehnice cu o societate certificată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice: SC ALMA WATER PROIECT S.R.L.

Termenul de elaborare a documentației tehice de către S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. se pliază pe nevoile clientului și variază de la 1 zi până la 5 zile.

2. Depunerea documentației tehnice la Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor (funcție de competențe și complexitatea investiției);

Se depune documentația tehnică în 2 exemplare în format tipărit și 1 exemplar în format electronic.

SC ALMA WATER PORIECT S.R.L. elaborează pentru dumneavoastră tot ce este necesar (solicitarea de notificare - 2 exemplare, documentația tehnică - 2 exemplare, CD cu documentația tehnică în format electronic).

3. Verificarea documentației tehnice și vizita în teren efectuată de către reprezentantul Apelor Române. Cu ocazia deplasării în teren, se va întocmi un proces - verbal de constatare.

Dacă este necesar, SC ALMA WATER PROIECT SRL vă poate reprezenta în relația cu autoritățile.

4. Achitarea notificării și eliberarea acesteia de către A.B.A./S.G.A.

După semnarea actului de reglementare, veți primi o înștiințare de plată pe baza căreia achitați notificarea.

Notificarea își păstrează valabilitatea atât timp cât nu se modifică parametrii inițiali care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani.

Managementul apelor uzate

Managementului apelor uzate are ca scop identificarea cauzelor depășirilor indicatorilor de calitate și identificarea celor mai eficiente soluții de reducere a concentrațiilor de poluanți în apele uzate evacuate.

S.C .ALMA WATER PROIECT S.R.L. vă propune o analiză, care să cuprindă:

 • bilanțul cantitativ și calitativ al apelor, în scopul identificării celor mai eficiente măsuri de îmbunătățire a managementului apelor, respectiv micșorarea consumului de resurse și reducerea conținutului de poluanți din apele uzate;

 • îmbunătățirea managementului apelor uzate evacuate, astfel încât nivelul penalităților să scadă.

Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

Planul de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale (PPCPA) se întocmește de către orice folosință potențial poluatoare a resurselor de apă, după metodologia aprobată prin Ordinul nr. 278/1997 al M.A.P.P.M.

Ordinul comun nr. 638/420/2005 al M.A.I. și M.M.G.A. pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, impune persoanelor juridice potențial poluatoare, elaborarea unui Plan propriu de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale presupune stabilirea următoarelor aspecte:

 • stabilirea sistemului de alertă în caz de poluare accidentală;

 • stabilirea programului de măsuri și lucrări necesare pentru prevenirea poluării, precum și a dotărilor necesare pentru prevenirea producerii unei poluări accidentale sau pentru înlăturarea efectelor acesteia;

 • stabilirea, prin decizie a conducătorului unității, a componentei colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale și a echipelor de intervenție:

 • precizarea sarcinilor și răspunderilor cu privire la anunțarea imediată a cazurilor de poluare accidentală;

 • instruirea lucrătorilor cărora le revine sarcina aducerii la îndeplinire a prevederilor planului.

Raport de evaluare a conformării din punct de vedere al gospodăririi apelor

Raportul de evaluare al conformării din punct de vedere al gospodăririi apelor este o prezentare elaborată de SC ALMA WATER PROIECT SRL, care conține gradul de conformare al amplasamentului/obiectivului cu prevederile legislației și identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea cu legislația în vigoare.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui raport de evaluare din punct de vedere al gospodăririi apelor:

 • 1. solicitarea adresată ALMA WATER PORIECT de realizare a unui asemenea raport;

 • 2. vizita în teren și identificarea tuturor actelor de reglementare existente și a contractelor încheiate pe linie de gospodărire a apelor;

 • 3. prezentarea raportului de evaluare care va conține sinteza situației din teren, legislația aplicabilă în funcție de tipul folosinței de apă, evaluarea gradului de conformare cu prederile legale, recomandări pentru conformarea cu prevederile legale.

Echipa noastră vă stă la dispoziție cu servicii gratuite de consultanță pentru:

avize gospodărirea apelor

autorizații gospodărirea apelor

externalizarea serviciilor de gospodărire a apelor

managementul apelor uzate

acorduri de mediu

autorizații de mediu

managementul deșeurilor

externalizare servicii de mediu

Copyright 2016 by S.C. Alma Water Proiect S.R.L.