Acord de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico - juridic emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Este actul de reglementare solicitat prin certificatul de urbanism, în vederea eliberării autorizației de construire.

Acordul de mediu este valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor pentru care a fost eliberat.

La finalizarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune, trebuie obținută Autorizația de mediu/Autorizația integrată de mediu.

Acordurile de mediu pot fi emise de către Agențiile Județene pentru Protecția Mediului (APM) sau Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), în funcție de dimensiunea, impactul și localizarea proiectului.

Timpul de elaborare a memoriului tehnic de către SC ALMA WATER PROIECT SRL se pliază pe nevoile dumneavoastră și variază de la 1 zi până la 3 zile.

Emiterea Acordului de mediu poate dura între 1 lună (pentru activități cu impact redus asupra mediului, pentru care nu este necesară elaborarea Studiului de impact) și 4 luni (pentru activități cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care este necesară elaborarea Studiului de impact).

Actele necesare pentru solicitarea acordului de mediu:

 • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

 • certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (copie);

 • plan de situaţie, anexă la certificatul de urbanism (copie);

 • plan de încadrare în zonă (copie);

 • dovada plăţii tarifului aferent, conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare;

 • memoriu de prezentare (dacă se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului).

Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţa geografică, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

 • parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;

 • evaluarea impactului asupra mediului;

 • consultarea publicului și a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

 • luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

 • luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

 • asigurarea informării asupra deciziei luate.

Autorizație de mediu

AUTORIZAȚIA DE MEDIU este actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente sau ai unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcțiune, conform prevederilor art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea și obținerea autorizației de mediu sunt obligatorii atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului și Devoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, publicat in MO 808/27.11.2007.

Lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului, conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, publicat în MO 808/27.11.2007.

Termenul de eliberare a autorizației de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, se arată în Ordinul ministrului mediului nr. 1798/2007.

Pentru activitățile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM va întocmi îndrumarul cu problemele rezultate din analiza inițială a documentației, lista autorizațiilor/avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu.

Dupa executarea bilanțului de mediu, titularul activității va prezenta la ACPM un raport cu concluziile bilanțului de mediu și cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. Acest raport va fi supus dezbaterii publice, iar după realizarea dezbaterii publice și analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activității și cu colectivul de analiză tehnică va analiza raportul cu concluziile bilanțului de mediu, concluziile dezbaterii publice și va stabili dacă emite autorizația de mediu, cu sau fără un program pentru conformare, se menționează în ordinul citat.

Mai departe, ACPM va face publică decizia de emitere a autorizației de mediu, precum și programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet. Decizia va putea fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării, iar la expirarea acestui termen, ACPM va elibera autorizația de mediu.

Autorizația de mediu are o valabilitate de 5 ani.

Externalizare servicii de mediu

S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. vă oferă posibilitatea externalizării funcției de responsabil de mediu, cu întocmirea situațiilor, rapoartelor periodice solicitate de autorități și managementul deșeurilor, conform prevederilor Legii 211/2011.

S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. vă poate oferi un pachet de soluții pentru toate serviciile de care aveți nevoie în domeniul protecției mediului:

 • întocmirea documentațiilor tehnice necesare eliberării acordurilor, notificărilor și autorizațiilor de mediu;

 • obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu;

 • identificarea de soluții optime pentru realizarea programului de conformare;

 • instruirea personalului;

 • medierea relației cu autoritățile competente și reprezentarea în fașa acestora;

 • managementul deșeurilor;

 • realizarea raportărilor către Agenția pentru Protecția Mediului.

Beneficiile externalizării serviciilor de mediu către S.C. ALMA WATER PROIECT S.R.L. sunt următoarele:

 • eliminarea cheltuielilor cu personalul propiu, cheltuielile cu salarii și taxele aferente, cheltuielile de școlarizare și instruire;

 • concentrarea pe activitatea de bază;

 • reducerea costurilor și control asupra bugetului.

Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor include următoarele servicii:

 • identificarea deșeurilor (împreună cu beneficiarul), codificarea acestora;

 • instruire cu privire la organizarea activității de ambalare, etichetare și stocare separată a deșeurilor, conform legislatiei;

 • întocmirea și completarea Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 (toate tipurile de deșeuri – inclusiv deșeuri periculoase, deșeuri reciclabile, etc.);

 • transmiterea evidenței gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu către Agenția pentru Protectia Mediului;

 • realizarea raportărilor către Agenția pentru Protecția Mediului pentru fiecare tip de deșeu, în funcție de cerințele legislației;

 • ținerea sub control a documentelor (fișa tehnică de securitate) pentru deșeurile periculoase;

 • furnizarea de soluții pentru colectarea, transportul și eliminarea finală a deseurilor;

 • selectarea operatorilor autorizați privind încheierea contractelor de salubrizare (inclusiv deșeuri reciclabile), colectare deșeuri periculoase, deșeuri de origine animală și non-animală – selecție de oferte de preț, verificarea autorizațiilor necesare, ambalaje și containere, organizare spațiu de depozitare temporară;

 • întocmirea unei proceduri și a unor instrucțiuni de lucru privind managementul deșeurilor;

 • instruirea personalului cu privire la legislația de mediu, obligațiile cu privire la depozitarea și manipularea deșeurilor și la minimizarea cantității de deșeuri.

Echipa noastră vă stă la dispoziție cu servicii gratuite de consultanță pentru:

avize gospodărirea apelor

autorizații gospodărirea apelor

externalizarea serviciilor de gospodărire a apelor

managementul apelor uzate

acorduri de mediu

autorizații de mediu

managementul deșeurilor

externalizare servicii de mediu

Copyright 2016 by S.C. Alma Water Proiect S.R.L.